องค์ประกอบของ RFID

1. RFID Tag เป็นตัวรับและส่งข้อมูล อาจจะอยู่ในรูปแบบของ Label, Card, Ticket, Whist Band, Coin หรืออื่นๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

2. RFID Reader เป็นตัวอ่านข้อมูล RFID Tag 

3. Software หากไม่มีส่วนนี้ RFID จะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเขียน Software จะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการนำ RFID ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องที่ผู้ใช้ต้องการ

4. อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น Sensor, UPS, Barrier, etc 
องค์ประกอบของ RFID