ประเภทคลื่นวิทยุ
1. LOW FREQUENCY (LF) อยู่ในช่วงความถี่ระหว่าง 30 Khz. ถึง 300 Khz. การรับส่งข้อมูลในคลื่นประเภทนี้จะค่อนข้างช้า สามารถใช้งานได้ดีในวัสดุทุกประเภท
 
2. HIGH FREQUENCY (HF)
อยู่ในช่วงความถี่ระหว่าง 3 MHz. ถึง 30 MHz. การใช้งานบนโลหะหรือของเหลวอยู่ในเกณฑ์พอใช้ นิยมแพร่หลายในโรงพยาบาล เพราะเป็นคลื่นที่ไม่รบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์

3. ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF) อยู่ในช่วงความถี่ 300 MHz. ถึง 1 GHz. สำหรับความถี่เพื่อใช้ในงาน RFID ในประเทศไทยอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ช่วง 920-925 MHz. การรับส่งข้อมูลระหว่าง RFID Tag กับ RFID Reader มีความรวดเร็ว แต่ใช้งานไม่ได้บนโลหะหรือของเหลวบางชนิด (Passive Tag) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้มีการพัฒนาปรับปรุงและสร้าง Active RFID Tag เพื่อความสามารถในการอ่านบนโลหะหรือของเหลวได้มากขึ้น 
 
ประเภทคลื่นวิทยุ