Related Data

ร่วมการสัมมนาความร่วมมือฯ ครั้งที่ 31
ร่วมการสัมมนาความร่วมมือฯ ครั้งที่ 31
บริษัท เทรซ ออนฯ เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 31

เรื่อง มนุษยศาสตร์ดิจิทัล :  เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์ (Digital Humanities : Digital technology for create a value added in humanities information) จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเทรซ ออนฯ คือ บริษัทคนไทย 100 เปอร์เซ็นที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาห้องสมุดให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ จึงได้พัฒนาโซลูชั่นโดยใช้เทคโนโลยี RFID มาต่อยอดงานห้องสมุดให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และช่วยเพิ่มความสามารถการบริการการยืมคืนทรัพยากรห้องสมุดให้กับผู้มาใช้บริการได้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการมาร่วมงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฯ ในครั้งนี้ ก็ได้ อุปกรณ์ยืมคืนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เทคโนโลยี RFID แบบเต็มระบบมาให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ทดลองใช้งานจริง โดยมีเครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติแบบตั้งพื้น (Self Check Kiosk) เครื่องยืมคืน RFID และลงรหัสข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (Staff Station) และประตูป้องกันทรัพยากรสูญหาย (UHF Security Gate) ซึ่งได้รับความสนจากผู้ร่วมงานสัมมนาเป็นอย่างมาก ทั้งผู้ที่เข้ามาทดลองใช้งานต่างก็ประทับใจ เนื่องจากชุดอุปกรณ์มีความสวยงาม โดดเด่นจากของเดิมที่มีในตลาดปัจจุบัน และที่สำคัญโปรแกรมใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และยังสามารถต่อยอดการทำงานห้องสมุดได้อย่างหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรห้องสมุดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ