Related Data

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมเปิดบริการห้องสมุดอัตโนมัติ (RFID)ยกระดับสู่ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมฯ ชั้นนำในภาคเหนือตอนบ

11.08.2015

ล่าสุดโรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของห้องสมุดซึ่งเป็นฐานความรู้ที่เป็นศูนย์รวมวิทยาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งศึกษาสำคัญจากทั่วโลก จึงได้ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เทคโนโลยี RFID แบบครบวงจร ประกอบไปด้วยเครื่องยืมคืนอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ (Desktop Self check), ประตูป้องกันทรัพยากรสูญหาย (UHF Security Gate) และ เครื่องยืมคืน RFID และลงรหัสข้อมูล สำหรับบรรณารักษ์ ซึ่งถือเป็นการนำเทคโนโลยี RFID เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และบริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (RFID) แบบครบวงจร ซึ่งถือเป็นการยกระดับห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับต้นๆ ของภาคเหนือตอนบนเลยก็กว่าได้ โดยการพัฒนาระบบและการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดทาง บริษัท เทรซ ออน จำกัด เป็นผู้ผู้ชนะการประกวดราคา และมีคุณสมบัติผ่านตามที่ทางโรงเรียนกำหนด
จุดเด่นที่นำเทคโนโลยี RFID อยู่ที่การอ่านข้อมูลจากแท็ก (Tag) ได้หลาย ๆ แท็กแบบไร้สัมผัสและสามารถอ่านค่าได้แม้ในสภาพที่ทัศนะวิสัยไม่ดี ทนต่อความเปียกชื้นแรงสั่นกระเทือน การกระทบกระแทก สามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในไมโครชิพที่อยู่ในแท็ก ซึ่งเป็นระบบที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นการพัฒนาระบบยืมคืนห้องสมุดอัตโนมัติ เทคโนโลยี RFID จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริม และพัฒนาห้องสมุดให้มีความน่าสนใจ เป็นห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ และจูงใจให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้อย่างเต็มที่