Related Data

สัมมนาทางวิชาการฯ
สัมมนาทางวิชาการฯ
บริษัท เทรซ ออนฯ ร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล"

บริษัท เทรซ ออน จำกัด ร่วมจัดแสดงอุปกรณ์และระบบยืมคืนห้องสมุดอัตโนมัติ เทคโนโลยี RFID ในโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล" จัดโดยศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังร่วมมือกันพัฒนาห้องสมุดสู่การบริหารจัดการทรัพยากรห้องสมุด และการบริการสู่ยุคดิจิตอล โดยเทรซ ออนฯ ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาและนำเสนอแนวคิดในการส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศให้มีความก้าวหน้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ที่สำคัญในสถานศึกษา ซึ่งงานนี้ก็ได้นำเครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ (Desktop Self Check) มาให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองใช้งาน เพื่อให้เห็นถุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่จะช่วยให้การบริการยืมคืนหนังสือในห้องสมุดนั้นเป็นเรื่องง่าย โดยผู้มาใช้บริการสามารถทำการยืมคืนหนังสือผ่านเครื่องยืนคืนอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องยืมคืนผ่านเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ภายในงานก็ได้รับความสนใจมาร่วมทดลองใช้งานเป็นจำนวนมาก