Startup Thailand Expo 2016
เทรซ ออนฯ ร่วมโชว์เทคโนโลยีงาน Startup Thailand Expo 2016

     บริษัท เทรซ ออน จำกัด ผู้พัฒนาและผลิตอุปกรณ์ยืมคืนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เทคโนโลยี RFID ได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดโชว์เทคโนโลยีในงาน Startup Thailand Expo 2016 ในฐานะบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งเทรซ ออนฯ ได้เห็นถึงปัญหาของห้องสมุดในประเทศที่ยังต้องพึงพาการนำเข้าอุปกรณ์และใช้ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงมาก ประกอบกับตัวซอฟต์แวร์ที่ผลิตเพื่อการใช้งานของผู้ใช้ต่างประเทศจึงทำให้คนไทยใช้งานได้ยุ่งยาก และใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดั้งนั้น เทรซ ออนฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาโซลูชั่นสำหรับงานห้องสมุด โดยใช้เทคโนโลยี RFID เข้ามาตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน และพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับการใช้งานของคนไทย โดยการไปร่วมงานในครั้งนี้ก็ได้ นำเครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติแบบตั้งพื้น (Self Check Kiosk) และประตูป้องกันทรัพยากรสูญหาย (UHF Security Gate) มาเปิดให้ผู้ร่วมงานทดลองใช้งาน โดยสามารถใช้งานได้จริงเสมือนการใช้งานในห้องสมุดจริง ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
     สำหรับงาน Startup Thailand นั้น ประเทศไทยตั้งใจเสริมแกร่งเศรษฐกิจโดยสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งภูมิภาคอาเซียน ผ่านงานสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2016   ซึ่งเป็นมหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้ โดยนำผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ นักลงทุน VC และ Angel ชั้นนำของโลกและภูมิภาคนี้มารวมกัน ผนวกกับเครือข่ายนักพัฒนาพื้นที่ธุรกิจและหน่วยงานให้ทุนของภาครัฐ เพื่อประสานความร่วมมือที่เข้มแข็ง ให้เกิดการต่อยอดแนวคิดสู่การเริ่มต้นธุรกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน