NEWS &

ACTIVITIES

การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ....

ห้องสมุดยุค 4.0 : มิติความเปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อก้าวสู่ห้องสมุดในอนาคต...

บริษัท เทรซ ออน จำกัด ร่วมงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ ...

WUNCA # 33

15.09.2016

การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล

เทรซ ออนฯ ได้เห็นถึงปัญหาของห้องสมุดในประเทศที่ยังต้องพึงพาการนำเข้าอุปกรณ์...

เทรซ ออนฯ คือ บริษัทคนไทย 100 เปอร์เซ็นที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาห้...

เทรซ ออนฯ โชว์เทคโนโลยี RFID เพื่อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

บริษัท เทรซ ออนฯ ร่วมจัดโชว์อุปกรณ์ยืมคืนหนังสือ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (RFI...